reference

Czechos�awy 2014 rozdane!
             
Podczas piďż˝tej Gali Czechosďż˝awów , która odbyďż˝a siďż˝ w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 25.04.2014r.firma BOMATUR Sp.J. zostaďż˝a uhonorowana Srebrnym Laurem Umiejďż˝tnoďż˝ci i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
 
Nagroda zostaďż˝a wrďż˝czona przez  Jerzego Buzka,  byďż˝ego premiera i byďż˝ego przewodniczďż˝cego Parlamentu Europejskiego. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dyplom Marszaďż˝ka Wojewódzctwa ďż˝lďż˝skiego
 
 
 
 
 

 
 
Konkurs Gepardy Biznesu 2011www.gepardybiznesu.pl
 
 
 
         
 
 

 
 
W dniach 19.06 – 26.06.2011r. uczestniczyliďż˝my w wycieczce Norwegia-Fiordy, zorganizowanej przez Biuro Podróďż˝y „Reinbow Tours”. Autokar byďż˝ z firmy „Bomatur”, a za kierownicďż˝ zasiadali panowie:  Marek Danko i Paweďż˝ Jďż˝drzejas.
 
Spotkaliďż˝my siďż˝ z Panami w Poznaniu. Juďż˝ pierwszy kontakt wzbudziďż˝ sympatiďż˝, zaufanie – uďż˝miechniďż˝ci, ďż˝yczliwi, sďż˝u��cy pomocďż˝, udzielajďż˝cy wszelkich informacji, dowcipni – i tacy byli przez caďż˝a trasďż˝ naszej wycieczki. Pan Paweďż˝ Jďż˝drzejas – bardzo dobry kierowca, pďż˝ynnie prowadziďż˝ autokar, opanowany, natomiast pan Marek Danko – to mistrz kierownicy. Pokazaďż˝ swojďż˝ klasďż˝ na tej najtrudniejszej  trasie . Wspinaliďż˝my siďż˝ drogďż˝ peďż˝nďż˝  serpentyn na  wysoko��  1500 m. n.p.m. w jakďż˝e trudnych warunkach – deszcz, mgďż˝a. I trasa zw. „ďż˝cianďż˝ Troli” – zygzaki i znów te same warunki atmosferyczne. A przecieďż˝  nie byliďż˝my sami na tej drodze, trzeba byďż˝o wymin�� równieďż˝ inne autokary. I w tych jakďż˝e ekstremalnych warunkach czuliďż˝my siďż˝ bezpieczni, wiedzieliďż˝my, ďż˝e nic zďż˝ego nas nie spotka.W drodze powrotnej, w Poznaniu, do��czyďż˝ do nas p. Sďż˝awomir(nie znamy nazwiska), równieďż˝ wspaniaďż˝y kierowca, uďż˝miechniďż˝ty, który dowiózďż˝ nas do Opola.
Szanowni wďż˝aďż˝ciciele „Bomatur-u” – macie wspaniaďż˝ych kierowców, ogromne brawa dla Waszej Firmy, ale i dla Panów kierowców. ďż˝yczylibyďż˝my sobie zawsze jeďż˝dziďż˝ z takimi mistrzami kierownicy jak i Firmďż˝. A informacja na wizytówce o najwyďż˝szej jakoďż˝ci klasy autokarów, w trasie to potwierdziďż˝a. 
 
Brawo! Brawo! I bardzo dzi�kujemy. Do mi�ego, ponownego spotkania na turystycznych szlakach.

 

I.Z. �lusarczykowie

_______________________________________________________________________________________________________________

 
 
Z wielkďż˝ przyjemnoďż˝ciďż˝ pragnďż˝ podziďż˝kowaďż˝ za profesjonalizm i wyjďż˝tkowo�� kierowców, którzy szczďż˝liwie zawieďż˝li naszďż˝ grupďż˝ na Beatyfikacjďż˝ J.P II. Panowie Marcin i Sďż˝awek byli zawsze wobec kaďż˝dego uprzejmi i pomocni, nigdy nie pozostawali obojďż˝tni na proďż˝by pasaďż˝erów i w miarďż˝ moďż˝liwoďż˝ci starali siďż˝ adekwatnie do nich ustosunkowaďż˝, tak by kaďż˝dy byďż˝ w peďż˝ni zadowolony i usatysfakcjonowany. Autokar bez najmniejszych zarzutów, zawsze wysprzďż˝tany oraz bardzo wygodny. Pďż˝ynna jazda, wiele ďż˝artów, ciďż˝gďż˝y uďż˝miech na twarzach to wszystko sprawiďż˝o, iďż˝ podróďż˝ staďż˝a siďż˝ bezpieczna, miďż˝a i bardzo przyjemna. Panowie Sďż˝awek i Marcin ďż˝wietnie znali drogi jak i miejsca, po których przyszďż˝o nam siďż˝ poruszaďż˝ i z wielkim zaangaďż˝owaniem pragnďż˝li nam przekazywaďż˝ ciekawostki i informacje na ich temat. Nie da siďż˝ ukryďż˝, iďż˝ zostaďż˝o to odebrane bardzo pozytywnie przez wszystkich uczestników pielgrzymki. W/w Panowie swoje powinnoďż˝ci wykonywali bez zarzutów, a wrďż˝cz moďż˝na pokusiďż˝ siďż˝ o stwierdzenie , ďż˝e z nutkďż˝ poďż˝wiďż˝cenia. Wszystko to zostaďż˝o dostrzeďż˝one przez pasaďż˝erów i dlatego kierowcy darzeni byli du�� sympatiďż˝. Szkoda, ďż˝e czas tak szybko ucieka, gdyďż˝ chwile spďż˝dzone w tak miďż˝ym towarzystwie byďż˝y naprawdďż˝ wyjďż˝tkowe.  
                                                                             Dominika K.
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
Witamy, 14.05.1011r odby� si� wyjazd: Grecja Antyczna Przygoda! I chcia�am w imieniu moim i
moich rodziców podziďż˝kowaďż˝ bardzo kierowcďż˝ panu Krzysiowi
i panu Kazimierzowi za bardzo mi�� atmosfer� w czasie wycieczki do Grecji, robienie pysznej kawy oraz bardzo
ostroďż˝nďż˝ jazdďż˝! Peďż˝ne zaufanie do tych kierowców.Kaďż˝demu moďż˝na ich poleciďż˝! Maďż˝o kiedy moďż˝na spotkaďż˝ takďż˝ ekipďż˝, która
rozumie siďż˝ wrďż˝cz bez sďż˝ów! Peďż˝en profesjonalizm! Równieďż˝ dziďż˝kujemy pani pilotce Renacie Orkisz!
Bardzo dzi�kujemy.
Agnieszka, Stanis�awa i Bogus�aw Baran My�lenice!
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
W imieniu  swoim i turystów podróďż˝ujďż˝cym Pana autokarem marki Setra do miejscowosci Persolana we Wďż˝oszech  w d niach od 04.03.2011 do 13.03.2011 chciaďż˝bym bardzo Panu firmie podziďż˝kowaďż˝ za bardzo wysoki standard autokaru.Chciaďż˝bym na Pana rďż˝ce zďż˝oďż˝yďż˝ równieďż˝ moc podziďż˝kowaďż˝ dla dwóch wspaniaďż˝ych ludzi zatrudnionych w Pana Firmie tj. Pana Jacka i Pana Tomasza, którzy kierowali naszym autokarem. Swoje czynnoďż˝ci wykonywali profesjonalnie, a kierowanie przez nich pojazdem sprawiaďż˝o, ďż˝e wszyscy
czuliďż˝my siďż˝ bezpiecznie jak w domu. Panowie Ci wprowadzili wspania�� atmosferďż˝ i sprawili, ďż˝e jazda bardzo szybko nam minďż˝a. Posiadajďż˝c odpowiednia wiedzďż˝ i doďż˝wiadczenie udzielali nam wszelkich rad poza pojazdem i sprawili, ďż˝e wszyscy bez wyjďż˝tku ich polubiliďż˝my. Na podstawie powyďż˝szych spostrzeďż˝eďż˝ widzďż˝ , ďż˝e Panu nie tylko  zaleďż˝y na szybkim i sprawnym transporcie, ale równieďż˝ na odpowiedniej atmosferze. Gratulujďż˝ zatrudnienia takich osób.
Z ca�� Pewno�ci� organizuj�c wycieczki czy te� wczasy b�d� korzysta� z Pana firmy oraz przeka�� moim znajomym moje korzystne do�wiadczenia.

                                                                                    Turysta Dariusz Szastak
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
16 maja wróciďż˝yďż˝my z wycieczki Wďż˝oskie Vademecum organizowanej przez Rainbow Tours, bardzo serdecznie chciaďż˝yďż˝my podziďż˝kowaďż˝ kierowcom: Maďż˝kowi i Sebastianowi. Ich profesjonalizn, cierpliwo�� i wyrozumiaďż˝o�� zasďż˝ugujďż˝ na jak najwiďż˝ksze uznanie.
Gratulujemy wspaniaďż˝ych pracowników!!! 
Pozdrawiamy
Joanna Urba�ska, Agnieszka Andraszek
 
___________________________________________________________________________________________________
 
Witam serdecznie w dniach od 2 - 11.04.2011 uczestniczyliďż˝my w imprezie zorganizowanej przez Firmďż˝ Rainbow Tours na" Dalmatyďż˝skiej Eskapadzie". którďż˝ obsďż˝ugiwaďż˝a Paďż˝stwa firma "BOMATUR" reprezentowana przez dwóch fantastycznych kierowców Pana Marka  i jego zmiennika.
Wielkie uznanie dla profesjonalizmu i umiejďż˝tnoďż˝ci obu Panów, dostarczali nam dobrego humoru i wspaniaďż˝ej atmosfery, podczas caďż˝ego naszego pobytu. Na rďż˝ce Waszej Firmy skďż˝adamy uznanie za dobór tak wspaniaďż˝ych pracowników.
Z powa�aniem tury�ci z Warszawy.

_______________________________________________________________________________________________________________

"... jestem pilotem wycieczek i w dniach 19-23.03.2011 miaďż˝am przyjemno�� wspóďż˝pracowaďż˝ z Piotrem Cebo i Marcinem Musiaďż˝ podczas wycieczki do Brukseli. Chciaďż˝am podziďż˝kowaďż˝ i pogratulowaďż˝ tak WSPANIAďż˝YCH pracowników. Ich poczucie humoru,wysoka kultura osobista, perfekcjonizm...to wszystko byďż˝o godne podziwu oraz sprawiďż˝o, ďż˝e podróďż˝ staďż˝a jest przyjemna, szybka i bezpieczna."/29.03.2011/
P.S. w czerwcu na tej samej trasie poprosz� o taki sam sk�ad.
Sylwia Czekaj


"... W imieniu swoim i wspóďż˝pasaďż˝erów chciaďż˝abym serdecznie podziďż˝kowaďż˝ i równoczeďż˝nie pogratulowaďż˝ Paďż˝stwa firmie Profesjonalizmu. Zarówno autokar, jak równieďż˝ Panowie kierowcy reprezentowali najwyďż˝szy poziom ! ! ! Chciaďż˝abym równieďż˝ podziďż˝kowaďż˝ i pozdrowiďż˝ Panów kierowców - Marcina i Piotra (mimo iďż˝ nie sďż˝ na co dzieďż˝ zmiennikami, rozumieli siďż˝ bez sďż˝ów i tworzyli naprawdďż˝ zgrany zespóďż˝), którzy sprawili, ďż˝e ta dďż˝uga podróďż˝ byďż˝a przyjemnoďż˝ciďż˝." /24.03.2011/
Beata


"... Serdecznie dziďż˝kujďż˝ kierowcom Waszej firmy, panom Piotrowi Cebo i Marcinowi Musioďż˝owi, za profesjonalizm, który w po��czeniu z poczuciem humoru i ďż˝yczliwoďż˝ciďż˝ pozwoliďż˝ nam bezpiecznie i przyjemnie odbyďż˝ podróďż˝ do Londynu w dn.11-16 marca 2011." /16.03.2011/
Barbara Kurek


"... Panie Prezesie w imieniu turystów korzystajďż˝cych z usďż˝ug Pana Firmy chciaďż˝by serdecznie i mocno pogratulowaďż˝ Panu taboru, którym Pan dysponuje. Grupa turystów podróďż˝ujďż˝ca Pana Autokarem marki Setra do miejscowoďż˝ci Persolana we Wďż˝oszech w dniach od 04.03.11 do 13.03.11 uwaďż˝a, ďż˝e usďż˝ugi Pana firmy dajďż˝ gwarancjďż˝ bezpieczeďż˝stwa i bardzo dobrej atmosfery. Szczególnie chciaďż˝bym zďż˝oďż˝yďż˝ na Pana rďż˝ce podziďż˝kowania dla kierowców Pana Jacka i Tomasza, którzy nie tylko kierujďż˝c autobusem zachowali wszelkie zasady ostroďż˝noďż˝ci przez co czuliďż˝my siďż˝ bezpiecznie, ale równieďż˝ swoim zachowaniem wprowadzali atmosferďż˝ ďż˝yczliwďż˝ kaďż˝demu. Posiadajďż˝c du�� wiedzďż˝, doďż˝wiadczenie pomagali nam w kaďż˝dej sytuacji równieďż˝ poza pojazdem co byďż˝ dla nas bardzo korzystne. Na podstawie powyďż˝szych spostrzeďż˝eďż˝ widzďż˝, ďż˝e nie zaleďż˝ny Panu tylko na szybkim i sprawnym transporcie ale dba Pan równieďż˝ o atmosferďż˝. za to wszystko Panu bardzo dziďż˝kujemy i zawsze podczas organizowania wycieczek i wczasów bďż˝dďż˝ korzystaďż˝ z usďż˝ug pana Firmy." /14.03.2011/
Dariusz Szastak


"... Dziďż˝kujemy za profesjonalnďż˝ obsďż˝ugďż˝, kulturalnych kierowców i dobre autokary na oba terminy. Wspóďż˝praca z Bomaturem, to przyjemno��. " /28.02.2011/
Anna Kowalik


"... Jestem pilotem wycieczek i ostatniego Sylwestra 2010/2011 miaďż˝am przyjemno�� realizowaďż˝ z Waszym biurem, z kierowcami Jackiem i Tomkiem. Byďż˝ to Sylwester w Paryďż˝u zorganizowany przez B.P. "Index". W tej chwili coraz wiďż˝cej biur przewozowych dba o swojďż˝ markďż˝ i zatrudnia kierowców profesjonalnych, dbajďż˝cych o prezencjďż˝, znajďż˝cych trasy i miasto oraz dbajďż˝cych o czysto�� autokaru. To wszystko oczywiďż˝cie takďż˝e cechowaďż˝o panów Jacka i Tomka. Dodatkowo tryskali humorem i przekazywali mnóstwo dobrej energii. Zaskoczyli mnie ogromnďż˝ ďż˝yczliwoďż˝ciďż˝ i cierpliwoďż˝ciďż˝ wobec pasaďż˝erów, wrďż˝cz miaďż˝am wraďż˝enie, jakby nie znali sďż˝owa "nie". Na dodatek przygotowali wďż˝asny program kulturalno - rozrywkowy (filmy, muzyka, zdjďż˝cia) i tak rozbawili grupďż˝, ďż˝e co niektórzy stwierdzili, ďż˝e przy autokarze jest o wiele lepsza zabawa niďż˝ na Polach Elizejskich. Bardzo dziďż˝kujďż˝ Panom za bardzo mi�� wspóďż˝pracďż˝, dziďż˝ki której praca staďż˝a siďż˝ przyjemnoďż˝ciďż˝. " /14.01.2011/
Julita - Gdynia


"... Serdeczne podziďż˝kowania skďż˝adam bardzo miďż˝ym kierowcom grupy szwajcarskiej - wyjazd organizowany przez Rainbow Tours. Do�� czďż˝sto podróďż˝ujďż˝ autokarami i przyznam szczerze, ze po raz pierwszy spotkaďż˝am siďż˝ z tak wyjďż˝tkowym profesjonalizmem i odpowiedzialnoďż˝ciďż˝ ze strony kierowców. Do tego zawsze uďż˝miechniďż˝ci, ďż˝yczliwi, eleganccy, z poczuciem humoru, punktualni, czyďż˝ciutki autokar. Podróďż˝ w takim towarzystwie, to prawdziwa przyjemno��." /02.11.2010/
Ma�gorzata


"... Chciaďż˝abym serdecznie podziďż˝kowaďż˝ za obsďż˝ugďż˝ autokarowďż˝ zeszďż˝otygodniowego wyjazdu do Brukseli. Mimo poczďż˝tkowych obiekcji zwiďż˝zanych ze zmianďż˝ firmy przewozowej, byďż˝am pozytywnie zaskoczona profesjonalizmem Bomaturu. Proszďż˝ serdecznie pozdrowiďż˝ kierowców, Panów Tomka i Krzysia, którzy pokazali prawdziwďż˝ klasďż˝ w prowadzeniu autokaru jednoczeďż˝nie troszczďż˝c siďż˝ o wygodďż˝ podróďż˝ujďż˝cych. Dziďż˝ki Paďż˝stwa pomocy nasza wycieczka przebiegďż˝a w miďż˝ym i bezstresowym nastroju." /05.10.2010/
Daria Orlik
Asystentka Pos�a


"... Pragnďż˝ zďż˝oďż˝yďż˝ serdeczne podziďż˝kowania firmie przewozowej Bomatur. Mieliďż˝my przyjemno�� podróďż˝owaďż˝ Waszym autobusem w dniach 18.09-27.09.2010 po Wďż˝oszech. Byďż˝a to wycieczka objazdowa, gdzie kaďż˝dego dnia Paďż˝stwa kierowcy oprócz wyďż˝mienitej jazdy podawali i ďż˝adowali Nam bagaďż˝e, zawsze z uďż˝miechem profesjonalnie i rzetelnie. Gratulacje dla firmy za prace z oddanymi ludďż˝mi (Wojtek, Wiesďż˝aw). ďż˝yczymy dalszych sukcesów i szerokiej drogi." /28.09.2010/ Beata, Jola


"... Witam serdecznie. W dniach 09-20.09.2010 uczestniczyďż˝yďż˝my w wycieczce organizowanej przez biuro KORMORAN do Hiszpanii. Autobus Bomaturu na wyjezdzie odrazu prezentowaďż˝ siďż˝ jak naleďż˝y, kierowcy zreszta teďż˝. Pan Tomasz oraz Pan Stanisďż˝aw sďż˝ to kierowcy z których inni powinni braďż˝ przykďż˝ad. bardzo kulturalni odpowiedzialni oraz ďż˝mieszni... Z takimi kierowcami moďż˝na jechaďż˝ na koniec ďż˝wiata." /24.09.2010/ pasaďż˝erki z Dobrodzienia


"... W dniach 21-30 sierpnia br. uczestniczyďż˝am w zorganizowanej przez biuro podróďż˝y Rainbow Tours "dalmatyďż˝skiej eskapadzie" - 10-dniowej wycieczce objazdowej po Chorwacji oraz Boďż˝ni i Hercegowinie. Pragnďż˝ podziďż˝kowaďż˝ Paďż˝stwu za komfort jazdy, jaki zapewniďż˝a uczestnikom wycieczki Paďż˝stwa firma. Jednoczeďż˝nie proszďż˝ uprzejmie o przekazanie Panom Kierowcom (o ile dobrze pamiďż˝tam - Panu Darkowi i jego zmiennikowi) serdecznych pozdrowieďż˝ i podziďż˝kowaďż˝ za bezpieczne przejazdy, wyďż˝mienite kawy i poczucie humoru. Mam nadziejďż˝, ďż˝e w przyszďż˝ym roku równieďż˝ bďż˝dďż˝ miaďż˝a okazjďż˝ spotkaďż˝ siďż˝ z ich profesjonalizmem na baďż˝kaďż˝skich trasach. " /08.09.2010/ Anna ďż˝ukasik


"... Chciaďż˝abym pogratulowaďż˝ Waszej firmie wspaniaďż˝ych kierowców - pana Krzysztofa i pana Darka. Uczestniczyďż˝am w wycieczce Dalmatyďż˝ska Eskapada dla wygodnych w dniach 20-30.08.2010 organizowanej przez Rainbow Tours. Wielkie uznanie dla profesjonalizmu i umiejďż˝tnoďż˝ci obu Panów. Mimo, ďż˝e drogi w Chorwacji sďż˝ wyjďż˝tkowo niebezpieczne, majďż˝c tak wspaniaďż˝ych kierowców, uczestnicy wycieczki czuli siďż˝ bezpiecznie i mogli skupiďż˝ siďż˝ na podziwianiu wspaniaďż˝ych widoków. Poza tym obaj Panowie sďż˝ przesympatyczni i zawsze uďż˝miechniďż˝ci. Mimo, ďż˝e caďż˝ej organizacji wycieczki moďż˝na wiele zarzuciďż˝, to o kierowcach moďż˝na mówiďż˝ tylko w samych superlatywach. Super, gratulujďż˝. Autokar teďż˝ bardzo wygodny i komfortowy. " /07.09.2010/ Ewa Pionk


"... W imieniu caďż˝ej grupy chciaďż˝bym podziďż˝kowaďż˝ za bezpiecznďż˝ jazdďż˝ wspaniaďż˝ym autokarem, a w szczególnoďż˝ci za dobór kierowców. Bardzo podobaďż˝a nam siďż˝ jazda pana Adama, który prowadziďż˝ od Znojma. Mieliďż˝my juďż˝ kiedyďż˝ przyjemno�� jazdy z panem Adamem. Jeďż˝dzi szybko, bezpiecznie, bardzo rozwaďż˝nie i kulturalnie. W przyszďż˝oďż˝ci na pewno skorzystamy z usďż˝ug tak solidnej firmy." Zadowoleni klienci


"... W dniach 24-30.07.2010 uczestniczyďż˝am w bajecznej wyprawie do Szajcarii. Chciaďż˝abym pogratulowaďż˝ firmie Rainbow Tours i wspóďż˝pracujďż˝cej firmie przewozowej Bomatur za profesjonalne zorganizowanie wycieczki.
Podziďż˝kowanie kieruje do naszego przewodnika pana Michaďż˝a Woďż˝niaka, bez którego nie byďż˝o by tego wycieczkowego czaru i uroku, który towarzyszyďż˝ mi przez wszystkie dni wyjazdu. Dziďż˝kuje za profesjonalizm, wiedzďż˝ którďż˝ w sposób niesamowity przekazywaďż˝, ogromne zaangaďż˝owanie oraz speďż˝nianie rzeczy niemoďż˝liwych na zaraz a cudów troszkďż˝ póďż˝niej. Nie byďż˝o dla p. Michala rzeczy nie do speďż˝nienia.
Oczywiďż˝cie nie byďż˝o by tego cudownego wyjazdu bez panów kierowców Darka i Józefa, którzy bezpiecznie i profesjonalnie wykonywali swoje obowiďż˝zki. Zawsze uďż˝miechniďż˝ci i ďż˝yczliwi z mega cierpliwoďż˝ciďż˝ speďż˝niali zachcianki herbaciano - kawowe. Moďż˝na teďż˝ byďż˝o na nich liczyďż˝ w róďż˝nych innych waďż˝nych dla mnie sprawach.
Proszďż˝ przekazaďż˝ ode mnie serdeczne pozdrowienia dla Chďż˝opaków , którzy sprawili, ďż˝e mój urlop staďż˝ sie tak cudowny. Bardzo dziekujďż˝ !!!
Gratuluje wspaniaďż˝ych pracowników. " /03.08.2010/ Daria z Poznania


"... W dniach 3-9 lipca 2010 roku miaďż˝am przyjemno�� uczestniczyďż˝ w wycieczce autokarowej organizowanej przez biuro podróďż˝y Rainbow Tours "Wďż˝oski niezbďż˝dnik dla wygodnych". Tďż˝ drogďż˝ chciaďż˝am podziďż˝kowaďż˝ za fachowďż˝ obsďż˝ugďż˝ transportowďż˝ i profesjonalizm. Autokar speďż˝niďż˝ wszelkie oczekiwania, a szczególne podziďż˝kowania kierujďż˝ na rďż˝ce panów kierowców, pana Franciszka i pana Pawďż˝a, którzy godnie reprezentowali Firmďż˝." /16.07.2010/ Alicja z Radomia


"... List pochwalny dla p.Roberta i p.Marka
Po skonsultowaniu si� z pielgrzymami wyjazdu do Rzymu w dniach 17-25.06.2010 r. chcieli�my powiedzie�, i� byli�my na niejednej d�u�szej pielgrzymce i jak dot�d nie spotkali�my si� jeszcze z tak wielk� �yczliwo�ci�, opanowaniem i optymizmem jak ze strony p.Roberta i p.Marka. Swoim poczuciem humoru stworzyli oni sympatyczn� atmosfer� w czasie jazdy, s�u��c pomoc� i ciesz�c nas swoj� rado�ci�.
My, pielgrzymi chcieliďż˝my pogratulowaďż˝ waszej firmie tak solidnych, uprzejmych i jedynych w swoim fachu kierowców. Pragniemy podziďż˝kowaďż˝ Wam za bardzo mi�� obsďż˝ugďż˝ podczas naszego pielgrzymowania. Na rďż˝ce firmy „Bomatur” skďż˝adamy uznanie za wielki profesjonalizm, optymizm, kulturďż˝ osobistďż˝ i takt wzglďż˝dem nas. To naprawdďż˝ wielki powód do radoďż˝ci mieďż˝ w posiadaniu tak wspaniaďż˝ych i oddanych pracowników, którzy swoim zachowaniem czy teďż˝ postawďż˝ potrafili wzbudziďż˝ zaufanie w naszych sercach.
Z caďż˝ego serca dziďż˝kujemy, ďż˝e dowieďż˝li nas bezpiecznie do domu. Mamy nadziejďż˝, ďż˝e bďż˝dziemy mieli jeszcze okazje i przyjemno�� pielgrzymowaďż˝ z paďż˝stwa firmďż˝ jak i z p. Robertem i p. Markiem. Gratulujemy tak wspaniaďż˝ych kierowców. " /07.07.2010/ Pielgrzymi


"... Podróďż˝owaliďż˝my Paďż˝stwa autokarem do Grecji na wyspďż˝ Thassos w 31.05.10-10.06.10. Chcieliďż˝my przekazaďż˝ podziďż˝kowania i sďż˝owa uznania dla kierowców, a zwďż˝aszcza dla pana Tomka za jego kompetencje i wspaniaďż˝y kontakt z pasaďż˝erami. Czas podróďż˝y to teďż˝ urlop. ďż˝yczyďż˝bym kaďż˝demu takiego kierowcy autokaru w czasie wakacyjnych wojaďż˝y." /13.06.2010/ Marek Adamski


"... Byďż˝am uczestniczkďż˝ wycieczki do Grecji - Antyczna Przygoda w dniach od 5 do 17 maja 2010r. i drogďż˝ chciaďż˝am podziďż˝kowaďż˝ 2 panom kierowcom - Krzysztofom. To wspaniali, grzeczni, uczynni i sprawni fachowcy. Dziďż˝ki nim na tej cudownej wycieczce czuďż˝am siďż˝ bezpiecznie - i nie jestem odosobnionďż˝ w tej opinii. Jeszcze raz dziďż˝kujďż˝ i gratulujďż˝ takich pracowników." /25.05.2010/ Emilia Jaworska


"... W dniach 5 - 13.03.2010 r miaďż˝am przyjemno�� pracowaďż˝ jako pilot i rezydent z Paďż˝stwa kierowcami, Jackiem i Robertem podczas wyjazdu narciarskiego do Wďż˝och ( Val di Fiemme ) Wyjazd z nimi skďż˝oniďż˝ mnie do napisania kilku ciepďż˝ych sďż˝ów, a rzadko mi siďż˝ zdarza taka sytuacja, nale�� im siďż˝ bowiem ogromne podziďż˝kowania za peďż˝ny profesjonalizm w tym co robiďż˝. Sďż˝ zarówno ďż˝wietnymi kierowcami ale równieďż˝ potrafiďż˝ woziďż˝ ludzi, tzn. sďż˝ niezwykle uprzejmi dla naszych wspólnych Klientów, a jak wiadomo atmosfera podczas takiego 8- dniowego wyjazdu w duzej mierze zaleďż˝y od obsďż˝ugi autokaru. Od Jacka i Roberta nie usďż˝yszaďż˝am podczas tego wyjazdu ani raz sďż˝owa "nie", zawsze byli przygotowani na kaďż˝dďż˝ ewentualno�� i potrafili zyskaďż˝ sympatiďż˝ uczestników wycieczki. ďż˝yczďż˝ Waszej Firmie tylko takich pracowników, poniewaďż˝ gdziekolwiek znajdďż˝ sie na trasie, czy to w Polsce czy za granicďż˝, nie musicie siďż˝ za nich wstydziďż˝ bo sďż˝ doskona�� wizytówkďż˝ "Bomaturu". Proszďż˝ o przekazanie im moich podziďż˝kowaďż˝ i mam nadziejďż˝ na kolejne udane wspólne wyjazdy z paďż˝stwa Firmďż˝." /25.03.2010/
Anna Kuďż˝-Wiktorko
Biuro Podróďż˝y POLAN


"...Pragnďż˝ serdecznie podziďż˝kowaďż˝ firmie "Bomatur" za profesjonalizm w swoim fachu a w szczególnoďż˝ci kierowcom panu Darkowi i jego zmiennikowi.Uczestniczyďż˝em w wycieczce objazdowej do Boďż˝ni i Hercegowiny oraz Chorwacji organizowanej przez Rainbowtours pt. "Chorwacja-Barwy Adriatyku"w dniach 07.11-13.11 2009.Wycieczka bardzo udana,solidnie przygotowana pani pilot Joasia.Wyjďż˝tkowo podziwiam kunszt panów kierowców,którzy przewieďż˝li bezpiecznie uczestników wycieczki a zwďż˝aszcza podczas pokonywania trudnych tras górskich (serpentyny i bardzo trudny wjazd nocďż˝ do najmniejszego miasta na ďż˝wiecie Hum). Autokar bardzo wygodny,czyďż˝ciutki,zadbany. Kierowcy uprzejmi,ďż˝yczliwi przy czym parzyli pysznďż˝ kawďż˝ ..." /15.11.2009/ Paweďż˝ Dziaduch


"...W dniach od 18-27.09 2009r. byliďż˝my na wycieczce objazdowej we Wďż˝oszech, chcieliďż˝my pogratulowaďż˝ Waszej firmie wspaniaďż˝ych kierowców Marcina i Rafaďż˝a. Byli nie tylko profesorami w swoim fachu, ale takďż˝e niezwykle miďż˝ymi i wesoďż˝ymi ludďż˝mi. Przy okazji bardzo ich pozdrawiamy ..." /16.10.2009/ Renata i Darek ze ďż˝wierczyďż˝ca


"...W imieniu uczestników i opiekunów wycieczki(Kazimierz Dolny i okolice 6-8 X 2009) zorganizowanej przez biuro podróďż˝y "INDEX" z Katowic, pragnďż˝ zďż˝oďż˝yďż˝ serdeczne podziďż˝kowania dla Pana kierowcy Wojciecha Pieniďż˝dz, który bezpiecznie i sprawnie woziďż˝ nas po trudnych drogach Polski B i C. Codziennie rano czekaďż˝ na nas we wzorowo wysprzďż˝tanym autobusie, a w czasie jazdy umilaďż˝ czas dobrďż˝ muzykďż˝ i filmami ..." /13.10.2009/ Roman Sikora


"...W dniach 26.09-5.10.09 byďż˝am z biurem podróďż˝y "Rainbow Tours" na wycieczce w Grecji. Podziďż˝kowania dla Paďż˝stwa firmy oraz dla kierowców,Pana Krzysztofa i Pana Sylwka, którzy ďż˝wietnie wypeďż˝niali swoje obowiďż˝zki,sďż˝uďż˝yli zawsze pomocďż˝ w róďż˝nych sytuacjach i godnie reprezentowali firmďż˝.Nale�� siďż˝ wielkie gratulacje(proszďż˝ o przekazanie)Podróďż˝ w takim towarzystwie,to duďż˝a przyjemno�� i mam nadziejďż˝,ďż˝e jeszcze nie raz bďż˝dďż˝ miaďż˝a okazjďż˝ spotkaďż˝ siďż˝ z Panami i korzystaďż˝ z usďż˝ug Paďż˝stwa firmy ..." /09.10.2009/ Emilia


"...Ostatnio miaďż˝am przyjemno�� podróďż˝owania z Waszymi kierowcami - panami : Bogusďż˝aw i Marcin. Byďż˝a to wycieczka do Francji przez Pragďż˝ i w drodze powrotnej przez Lucernďż˝. W wycieczce uczestniczyďż˝a mďż˝odzieďż˝ z AZS w Chorzowie - I LO im.J.Sďż˝owackiego. Panowie kierowcy wykazali doskona�� znajomo�� trasy, miasta Pragi i Lucerny. Ponadto pan Marcin ďż˝wietnie radziďż˝ sobie w Paryďż˝u!!!! Jest super!!!Zna wszystkie drogi i wie jak siďż˝ znale�� w kaďż˝dej sytuacji w tym mieďż˝cie. Pan Bogusďż˝aw jest naprawdďż˝ ďż˝wietnym czďż˝owiekiem w kontaktach z mďż˝odymi ludďż˝mi, którzy go bardzo polubili. Dziďż˝kujďż˝ bardzo w imieniu nauczycieli i uczniów, którzy brali udziaďż˝ w tak wspaniaďż˝ej wycieczce. Sďż˝ to ludzie o najwyďż˝szym stopniu kultury osobistej!! Dziďż˝kujemy, ďż˝e mogliďż˝my ich poznaďż˝ i byďż˝ z nimi te kilka dni. Mamy nadziejďż˝, ďż˝e w przyszďż˝oďż˝ci bďż˝dďż˝ mogli nam towarzyszyďż˝ jeszcze nie raz. ..." /29.09.2009/ Lilianna Myszka


"...Wlasnie wrocilam z wycieczki objazdowej po Wloszech i chcialam podziekowac za wspaniale zorganizowana wycieczke, ktora byla nia dzieki obsludze autokaru Panom Rafalowi i Marcinowi /kierowcom/ oraz Pani pilot Teresie.Byli bardzo kulturalni, opiekunczy, pomocni w kazdej sytuacji oraz punktualni.Znali bardzo dobrze teren po ktorym sie poruszali /Wlochy/. Tworzyli wspaniale uzupelniajace sie bez slow trio.Zycze innym wycieczkom tak wspanialych i kompetentnych pracownikow dzieki ktorym poglebilismy swoja wiedze o tym kraju ..." /28.09.2009/ Agnieszka Sobejko


"...Kierowcy Tomasz i Tadeusz z Firmy BOMATUR to sďż˝ proszďż˝ paďż˝stwa nie zwykli wyrobnicy. Tacy kierowcy podobni sďż˝ do górnika wďż˝gla kamiennego, który wywozi do czeluďż˝ci piekielnego przodka plecak wypeďż˝niony porcelanďż˝ pasaďż˝erów. Podjeďż˝dďż˝a do miejsca zaďż˝adunku pasaďż˝erów i bagaďż˝y i ďż˝aduje. Czasami dziesiďż˝ciu, dwudziestu a nawet i paďż˝en autobus. Nie zazdroszczďż˝. K